มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University)
http://www.bu.ac.th/tha
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
http://www.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)
http://www.kku.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)
http://www.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
http://www.cmu.ac.th
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Dhurakij Pundit University)
http://www.dpu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)
http://www.nu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University)
http://www.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยพายัพ (Payap University)
http://www.payap.ac.th
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)
http://www.msu.ac.th
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)
http://www.mahidol.ac.th
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University)
http://www.mju.ac.th
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University)
http://www.mfu.ac.th
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ramkhamhaeng University)
http://www.ru.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University)
http://www.wu.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University)
http://www.su.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)
http://www.psu.ac.th
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (University of the Thai Chamber of Commerce)
http://www.utcc.ac.th
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchani University)
http://www.ubu.ac.th
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University)
http://www.au.edu
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Adminsitration)
http://www.nida.ac.th